بانک اطلاعاتی شهرستان بیرجند
آمار تولید زعفران
     

 

» وضعیت سطح زیر کشت و تولید محصول زعفران استان خراسان
» طی سالهای 1384- 1372

ردیف

سال

سطح ( هکتار )

تولید ( تن )

1

72

18344

96

2

73

19348

120

3

74

19902

125/7

4

75

23000

103

5

76

24800

120

6

77

29788

128

7

78

35832

169

8

79

43408

123

9

80

46319

138

10

81

49989

178/5

11

82

53180

222/8

12

83

54880

213/8

13

84

44895

172

آمار تولید زعفران در سالهای گذشته

» سطح زیر کشت ، تولید و عملکرد زعفران در کشورهای مختلف

نام کشور

سطح زیر کشت
(هکتار)

تولید
(تن در سال )

عملکرد
(کیلوگرم در هکتار)

ایران

47208

160

3/4

اسپانیا

4184

29/15

6/5

هند

2440

4/80

2/0

یونان

860

4/30

5/0

آذربایجان

675

3/70

4/3

مراکش

500

1/00

2/0

ایتالیا

29/00

0/24

8/4

آمار تولید زعفران در سالهای گذشته

» میزان تولید زعفران استانهای مختلف کشور در سالهای زراعی 1379 – 1368 (تن)

سال

خراسان

فارس

کرمان

یزد

سایر

کل کشور

68-1367

56/9

0/5

0/015

0/025

-

58/84

69-1368

72/6

0/5

0/003

0/165

-

73/27

70-1369

79/4

0/1

0/075

0/214

-

90/69

71-1370

107/0

0/1

0/006

0/295

-

108/30

72-1371

96/0

0/9

0/047

0/345

-

97/29

73-1372

120/0

0/1

0/044

0/425

-

121/47

74-1373

125/7

0/1

0/029

0/757

0/034

127/52

75-1374

103/0

0/1

0/130

0/522

0/054

104/71

76-1375

120/0

0/1

0/690

0/620

0/195

122/51

77-1376

128/0

0/1

0/940

0/706

0/26

130/91

78-1377

169/0

1/2

1/2

0/800

0/800

173/0

79-1378

123/0

2/3

1/3

0/850

0/85

127/3

80-1379

138/0

1/40

1/40

1/00

1/60

160/0

» اعداد مربوط به استانهای دیگر به جز استان خراسان در سال 1379 و 1380 برآوردی هستند.

منبع : www.saffronpromotion.ir

آخرین بروز رسانی : 1389/03/06 09:12:16  تعداد مشاهده : 13276  نویسنده / ویرایشگر : واحد انفورماتیک

زمان نما

 

پیوندهای مفید

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

سازمان توسعه تجارت ایران

صندوق ضمانت صادرات

انجمن زعفران

 

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن بیرجند


طراحی و پیاده سازی توسط : دفتر داده پرداز بیرجند
RaakCMS